Reglement

Lid worden

 1. Je mag 2 keer deelnemen aan een clubactiviteit alvorens lid te worden. Dit volledig op eigen risico. Zolang je geen lid bent, kan je niet genieten van eventuele traktaties of andere financiële tussenkomsten van de club. Vanaf de derde deelname word je geacht om lid te worden van de club
 2. Toegetreden leden hebben een adviserende stem tijdens de algemene vergadering. De eindbeslissing wordt genomen door de werkelijke leden**.
 3. Naast toegetreden leden kunnen ook steunende sympathisanten/sponsors lid worden. Een steunend lid of een sponsor heeft geen stemrecht op de algemene vergadering maar mag wel deelnemen aan de clubactiviteiten.
 4. Elk lid heeft het recht om deel te nemen aan alle clubactiviteiten van Kempische Vespa Vrienden VZW met uitzondering van de bestuursvergaderingen.
 5. Door betaling van het lidgeld ga je akkoord met de toelatingsvoorwaarden en het huishoudelijk reglement van de club.
 6. De passagier/bijrijder stemt ook in met het huishoudelijk reglement.
 7. Een scooter hebben van het merk Piaggio, type Vespa (ook toegelaten: oldtimer Lambretta, Scomadi, LML). Andere merken worden niet toegelaten.
 8. Na betaling van het lidgeld ben je lid voor het lopende kalenderjaar. Betalingen na 1 oktober gelden als lidgeld voor het lopende en het volgende kalenderjaar.
 9. Bestaande leden betalen hun lidgeld ten laatste op 31 januari van het volgende jaar.
 10. Je gegevens worden opgenomen in de ledenlijst.
 11. Door lid te worden van Kempische Vespa Vrienden VZW ontlast elk lid het bestuur van elke verantwoordelijkheid in geval van een ongeval of schade veroorzaakt op weg naar, bij en tijdens een clubactiviteit.

Voorwaarden van het lidmaatschap Kempische Vespa Vrienden VZW

 1. In regel zijn met de wettelijke bepalingen en regelgevingen betreffende motor- of bromfietsen (rijbewijs, inschrijvingsbewijs, gelijkvormigheidsattest, geldende verzekering) voor het rijden in België en de Europese Unie.
 2. Het voertuig moet in degelijke staat en conform de Belgische wetgeving zijn en dit zonder gevaar voor de andere leden (o.a. verlichting, signalisatie, staat van de banden, uitlaat enz.).
 3. De verkeerswetgeving respecteren (o.a. de bij wet voorgeschreven kledij en helm dragen, ook de passagiers).
 4. Zich houden aan de geldende verkeersregels.
 5. De instructies van de begeleiders/wegkapiteins opvolgen.
 6. Het veilig rijden in groep respecteren. Bv. zoveel mogelijk een vaste plaats innemen, op de eigen weghelft blijven (geschrankt rijden), veelvuldig inhalen vermijden (uitgezonderd de wegkapiteins), voldoende afstand houden, beducht zijn voor plotse rem- of afslagmanoeuvres.
 7. Op smalle wegen achter elkaar rijden met een veilige onderlinge afstand.
 8. Hulp bieden bij een ongeval (en/of de hulpdiensten verwittigen).
 9. Laat je niet opjagen.
 10. Als je achterrijder stilvalt of voor een rood licht moet stoppen, kies je een veilige plek om te wachten, geef je een signaal aan de groep (claxon) en/of rij je in ieder geval niet verder dan de volgende afslag of kruispunt tot er weer aansluiting is.
 11. Geen alcoholische dranken te nuttigen voor of tijdens clubritten.

De inschrijving

 1. Uit de hand: het inschrijvingsformulier en het lidgeld worden cash aan de penningmeester overhandigd.
 2. De mogelijkheid om per mail een inschrijvingsformulier aan te vragen.
 3. Overschrijven dient te gebeuren via rekening…. Van Kempische Vespa Vrienden VZW met vermelding van je naam + lidgeld + jaar.

Uitsluiting

 1. Het bestuur van de club behoudt zich het voorrecht om een aanvraag tot lidmaatschap te weigeren.
 2. Als de reglementen of toelatingsvoorwaarden niet worden nageleefd, bij wangedrag of wanneer een lid schade berokkent aan de club of één van zijn leden, kan het bestuur beslissen om een lid onmiddellijk uit te sluiten, zonder terugbetaling van het lidgeld. Het uitgesloten lid zal geen clubinfo meer ontvangen en is niet meer welkom op de activiteiten georganiseerd door de club.

Terugbetalingen

 1. Het lidgeld wordt niet teruggestort als een lid van het lidmaatschap op een bepaalde manier zou afzien.
 2. Voor evenementen waarvoor vooraf moet worden ingeschreven, wordt eveneens geen terugbetaling voorzien. Wanneer een lid plots afzegt, kan een ander lid als vervanger aangeduid worden (eventueel de eerste op de wachtlijst).
 3. In uitzonderlijke gevallen zoals een sterfgeval of ander onheil, zal het bestuur een beslissing nemen omdat het menselijke primeert. Dit wordt als absolute uitzondering gezien.

Beeldmateriaal

 1. Elke lid geeft de toestemming aan de club om beeldmateriaal vastgelegd op en tijdens clubactiviteiten te gebruiken voor publicatie (clubwebsite, facebookgroep e.d.). Wil je dit niet dien je dit te melden aan één van de bestuursleden.

De statuten

 1. Kempische Vespa Vrienden is een VZW. Je kan de statuten inkijken op eenvoudige vraag bij één van de bestuursleden.

Clubnieuws

 1. Via het opgegeven mailadres houden we je op de hoogte van de clubactiviteiten en ontvang je mededelingen.